Годишен отчет 2018

{ На основание чл. 40, ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и във връзка с разпоредба § 55 от ПЗР на Закона за счетоводството и § 25 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, публикуваме тук  годишния доклад за дейността на СНЦ „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“, гр. Варна. }

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността през 2018 година
на Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“
гр. Варна, ул. „Генерал Киселов“ 5, ЕИК 176276454

 

През 2018 година Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“ (ВПДРУ) проведе и се включи в дейности от обхвата на образователната област, отправени към аудитория от родители и учители, и свързани с основните цели на Сдружението по разширяващо се информиране на обществото относно принципите на Валдорфската педагогика и спомагане за подобряване образованието на децата, учениците и младежите в страната.

Сдружението продължи да поддържа и надгражда съдържанието на своята уеб-страница – waldorfbg.org, с откъси от различна литература, подкрепяща родителите и учителите, пожелали Валдорфския мироглед в своите домове, занимални и класни стаи.

В продължение на инициативата си от 2017 г, с усилия на доброволни начала ВПДРУ преведе и издаде следващата книга от поредица книги с приказки в духа на валдорфския подход към детето – „Малкото магаренце на Мария“ на шведската писателка и педагог Гунхилд Селин, посветена на времето около Рождество. В допълнение ВПДРУ отпечата и картички с част от илюстрациите в книгата, които заедно с нея бяха представени на срещи за родители.

През февруари 2018 г., с организационното съдействие и домакинството на арт-работилница „Златни ръчички“, гр. Варна, се проведе открита среща за родители на тема „Здравословен ритъм чрез методите на Валдорфската педагогика“.

Общите разходи по издателската дейност, осчетоводителните, хостинг и домейн услугите, организирането на срещи с родители и участие в национални срещи на ВПДРУ са в размер на 4 915 лв. Общата сума на даренията, получени през годината от ВПДРУ е в размер на 2 584 лв.

През май и декември 2018 г., в Стара Загора и Велико Търново, ВПДРУ взе участие в националните координирани срещи за планиране и обмен на опит на сдруженията в ползва на Валдорфската педагогика в страната. През октомври 2018 беше осъществено участие в „Академия за родители“, гр. Варна, с лекция и творческа работилница за деца.

20.06.2019
гр. Варна

 

Приложение: финансов доклад за 2018 г.