Сдружение – цели и дейности

Изцяло в услуга на Валдорфската педагогика в България, Сдружението избра да има за свои цели:


-§-
  да осигурява достъпност и запознаване на заинтересованите обществени и други групи с принципите и методологията на валдорфската педагогика;

-§-  да спомага за подобряване образованието на децата, учениците и младежите в България, да осигурява методическа и друг вид подкрепа на инициативи за приложение на валдорфката педагогика и създаване на свободни валдорфски детски градини и училища в страната, в които развитието на индивидуалните творчески способности на всяко дете и ученик е главна задача на педагозите.

-§-  да взаимодейства с институции в областта на образованието, културата и  науката с цел подобряване на образованието, защита на правото на свободен избор на образователни форми съобразно индивидуалните потребности и утвърждаване на валдорфската педагогика като официална методика на обучение в България. Принципите на валдорфската педагогика, разпространена в цял свят, целят да направят децата творчески и социално плодотворни чрез развиване на положителни социални способности: осъзнаване на свободата и неприкосновеността на другите хора, чувство за увереност в живота и способност за демократична и съвместна работа, задълбочен интерес към света и условията на живот на околните.

 

Средствата по пътя на постигане на нашите цели са:

 

-§-  осъществяване на семинари, курсове, конференции, работни ателиета, срещи по интереси, мероприятия с отворен характер и други удачни форми с участието на български и чуждестранни лектори и практици по валдорфска педагогика;

-§-  организиране и подпомагане разнообразни прояви в културната и образователната област за спомагане развитието на индивидуалните и творческите способности на всяко дете, родител и учител;

-§-  развиване на широка информационна дейност – обмен на информация и идеи, съставяне и издаване на литература в помощ на запознаването с принципите и на приложението на валдорфската педагогика, преводна и издателска дейност и др.;

-§- изследване и популяризиране на най-доброто от практиката в образованието в други страни, осъществяване на творчески контакти и обмен със сродни институции в страната и чужбина;

-§- участване с предложения и коментари към законопроекти в областта на образованието и конституционните граници.