Контакти

 

Сдружение „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“
гр. Варна, ул. „Генерал Киселов“ 5

имейл: waldorf_varna@abv.bg

и на следните телефони:
Радослава Ангелова: +359-8-78-478638
Веселина Радкова: +359-8-88-515174
Румяна Трендафилова: +359-8-98-646999
Надежда Костова: +359-8-99-185670
Стефка Иларионова: +359-8-76-080895
Искра Виденова: +359-8-88-274052
Нина Стоянова: +359-8-87-054144
Дарина Вашева: +359-8-88139869

–––––––––––––––––––––

You may contact us at:

 

Waldorf Education for Children, Parents and Teachers Association
Bulgaria, Varna, 5 General Kiselov str.

e-mail: waldorf_varna@abv.bg

mobile phone contacts:
Mrs. Radoslava Angelova: +359-8-78-478638
Mrs. Veselina Radkova: +359-8-88-515174
Mrs. Rumyana Trendafilova: +359-8-98-646999
Mrs. Nadejda Kostova: +359-8-99-185670
Mrs. Stefka Ilarionova: +359-8-76-080895
Mrs. Iskra Videnova: +359-8-88-274052
Mrs. Nina Stoyanova: +359-8-87-054144
Mrs. Darina Vasheva: +359-8-88139869