Същност

„Изграждайки методиката и дидактиката изцяло върху познанието за човека, ние сме в състояние да прочетем учебния план и учебните цели за отделните години у самото дете. Ние следваме единствено това, което ни дава самото дете. Нашата педагогика е изцяло познание на човека.”, казва Рудолф Щайнер в една от своите лекции.

Валдорфската педагогика има за своя цел да подготвя дееспособни, всестранно развити и високо-образовани хора с неизчерпаем интерес към живота, с желание непрекъснато да се учат, с остро социално чувство и стремеж към общуване и взаимопомощ, хора способни да развиват себе си и новите импулси в себе си и да ги претворят в дела, да взимат решения съгласно изискванията на духа на времето, да бъдат новатори и творци.

Валдорфската педагогика, според нейния създател, е творческо изкуство, а не наука, а урокът е произведение на изкуството. Тя поставя естетиката в основата на обучението и възпитанието, тъй като детето започва да чувства далеч преди да започне да мисли съзнателно.

Валдорфската педагогика изхожда изцяло от познанието за природата на човека и етапите на развитието му. Тя подхожда към детето холистично, т.е. като към цялостно същество, на което е нужно да се даде възможност за развитие на всички негови дадености: на тялото, душата и духът. Валдорфската педагогика се стреми да предотврати убиването на творческите способности чрез ранно интелектуализиране, което втвърдява човека и отнема жизнените му сили. Тя създава условия за социално обучение в клас, където усетът и търпимостта са признати за истински човешки стойности, развива морала, естествено заложен във всяко човешко същество, помага на децата да намерят смисъл в живота.

Какво дава Валдорфската педагогика?

§  На индивида Валдорфската педагогика цели да даде морална опора, доверие в себе си, инициативност, образование и възпитание, които да отговарят на вътрешно търсене, хармонично развитие на воля, чувства и мисъл, възникване на вътрешен ентусиазъм, подхранване на душевно-духовните жизнени сили, възможности за изграждане на собствено мислене.

§  На родителите – възможност да проведат задълбочена вътрешна работа над себе си, за да преобразят мисълта си и да разбудят чувствителността си към новото, покълващо у децата, и към движенията и процесите в живота и душите им. Тясна и активна връзка с училището чрез разнообразни родителски дейности, вечери, лекции и др., активно следене на качеството на обучение, създаване на подходяща за активни творчески дейности на децата домашна обстановка.

§ На учителите – условия за обширно и задълбочено образование, за непрекъснато вътрешно и професионално усъвършенстване през целия живот, за творчество по време на урока в клас, за дълбоко опознаване на човешката природа, незатихващ ентусиазъм, който да умеят да предават на другите, стремеж към живо и вдъхновяващо преподаване, възможност за нови отношения между учител и ученици, от които да възниква вътрешна мотивация за учене и творческа дисциплина, за нови социални взаимоотношения.

§ На обществото Валдорфската педагогика би желала да предложи подход как да формира личности с изцяло ново мислене, което да послужи за основа на нов морал и овладяване на новите културни и духовни ценности.